Axial Belgium est né par la volonté de quelques carrossiers de se regrouper au sein d’un réseau indépendant dans le but d’offrir ensemble un service global de qualité supérieure sur l’ensemble du territoire, et de partager leurs expériences.

Cette volonté toujours présente aujourd’hui ne peut se réaliser que si l’ensemble du réseau (actionnaire) et sa structure opérationnelle partagent les mêmes valeurs et guident notre manière d’interagir.

Ces valeurs sont :

  • Intégrité
  • Recherche de l’excellence
  • L’utilisation de technologies responsables.

Notre intégrité est assurée par une totale transparence vis-à-vis de nos membres actionnaires.

Cette intégrité doit animer chaque membre dans sa relation tant vers nos clients et fournisseurs que vers les autres membres du réseau.

Pour assurer de cette intégrité et garantir sa transparence le contrôle des comptes est effectué par un bureau externe indépendant et est validé par un réviseur d’entreprise ce qui garantit au monde extérieur l’intégrité et l’honnêteté des équipes en place.

En tant que société de service, nous devons être à la recherche en permanence de l’excellence, de l’innovation pour nos adhérents et pour nos clients qui nous confient leurs voitures en réparation.

Cette atteinte de l’excellence  se réalise grâce à la volonté qui anime tous les carrossiers d’une recherche d’efficacité et de maîtrise des coûts, afin d’apporter à nos clients externes et internes cette  efficacité maximale.

Enfin, étant consommateur d’énergie, de produits chimiques, nous sensibilisons notre réseau à utiliser les produits les moins nocifs pour l’environnement, et à recycler ses déchets. Plusieurs de nos carrossiers disposent de panneaux solaires et emploient des techniques innovantes pour le séchage des peintures et vernis.

Gedragscode

De bestuurders en werknemers van AXIAL Belgium moeten :

1.           Alle wetten en toepasselijke regels in ons land naleven, met inbegrip van de internationale wetten en regels die van toepassing zijn op onze activiteiten, zoals die met betrekking tot handelssancties, meldingsverplichtingen, gegevensbescherming en antitrust.

2.           De contracten respecteren die AXIAL Belgium binden aan haar partners. Zich eerlijk en rechtvaardig gedragen tegenover al onze partners. Zich houden aan de nultolerantie ten aanzien van alle vormen van corruptie, afpersing en onderhandeling waarbij persoonlijke belangen in het geding zijn.

3.           Diensten en oplossingen leveren die voldoen aan de specificaties en kwaliteits- en veiligheidscriteria die in de opdrachten of andere documenten met betrekking tot de betrokken diensten en oplossingen zijn gespecificeerd, teneinde te waarborgen dat deze doeltreffend zijn voor het beoogde gebruik.

4.           Ervoor zorgen dat alle handelstransacties op een transparante manier worden uitgevoerd en nauwkeurig worden geregistreerd in de registers en dossiers van AXIAL Belgium.

5.           Zakelijk vermaak, gastvrijheid of geschenken beschouwen als strikt onderdeel van de normale bedrijfspraktijk, gericht op het onderhouden van goede relaties en niet om op enigerlei wijze invloed uit te oefenen op beslissingen met betrekking tot toekomstige zaken.

6.           Elk belangenconflict verklaren in zakelijke relaties. Elk voordelig belang in een bedrijf dat eigendom is van een overheidsambtenaar of een vertegenwoordiger van een politieke partij moet ook worden verklaard. Elke poging om deel te nemen aan het witwassen van geld of handel met voorkennis is ten strengste verboden.

7.          Informatie over de concurrentie alleen gebruiken als deze met legitieme middelen en voor legitieme doeleinden is verkregen, in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en regelgeving.  Nooit informatie over concurrenten, die commercieel gevoelig of vertrouwelijk is en niet in het publieke domein ligt, bekend maken.

8.           De door de partners gevraagde vertrouwelijkheid respecteren. Vertrouwelijke informatie, knowhow en intellectuele eigendom steeds beschermen. Alle informatie die niet tot het publieke domein behoort, wordt als vertrouwelijk beschouwd en mag alleen worden gebruikt voor de beoogde en aangewezen doeleinden. Alle informatie over personen moet worden behandeld met volledige inachtneming van de bescherming van hun privacy en alle toepasselijke wetten en regelgeving.

9.           De wettelijke en contractuele rechten van de werknemers, zowel permanent als tijdelijk,  accepteren en respecteren

10.         De arbeidsvoorwaarden kennen en over kopieën beschikken. Dwangarbeid en geestelijke en lichamelijke dwang, in de vorm van een arbeidscontract, schuldslavernij of andere vormen, is niet aanvaardbaar.

11.         Een totaalpakket aan vergoedingen ontvangen, met inbegrip van salaris, voordelen en betaalde vakantiedagen, dat voldoet aan de wettelijke minimumnormen of deze overtreft. Genieten van de beloningsvoorwaarden die zijn vastgelegd in wettelijk bindende collectieve arbeids-overeenkomsten. Niet méér werken dan de normale uren en overuren die wettelijk zijn toegestaan.  Alle overuren die door werknemers worden gemaakt zijn op vrijwillige basis.

12.         Alle medewerkers met respect en waardigheid behandelen. Geen enkele werknemer mag worden onderworpen aan fysieke, seksuele, psychologische, verbale of andere vormen van pesterijen of intimidatie. Er mag niet worden gediscrimineerd bij de tewerkstelling, met inbegrip van aanwerving, vergoeding, promotie, discipline, ontslag of pensionering. Discriminatie op grond van ras, leeftijd, rol, geslacht, geslachtsidentiteit, huidskleur, etnische afkomst, godsdienst, land van herkomst, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, zwangerschap, personen ten laste, handicap, klasse, vakbondslidmaatschap of politieke overtuiging is verboden.

13.         Een veilige en gezonde werkplek en werkomgeving bevorderen die gericht is op het voorkomen van ongevallen en verwondingen die zich voordoen of voordoen tijdens het werk of als gevolg van de activiteiten van de werkgever. 

14.         De energiedimensie integreren in de diensten en oplossingen die we aan onze partners leveren, waarbij we altijd streven naar een lager verbruik. Onze partners begeleiden in hun zoektocht naar een zo gering mogelijke impact op het milieu.