Axial Belgium is ontstaan met de wil van een aantal herstellers om zich te groeperen in een onafhankelijk netwerk. Dit netwerk heeft niet enkel tot doel een algemene service te bieden met een uitstekende kwaliteit maar het is ook een vereniging waar herstellers hun ervaringen met elkaar kunnen delen.

Vandaag de dag is deze nood nog steeds aanwezig. Dit netwerk kan enkel tot stand komen indien alle aandeelhouders en hun operationele structuur dezelfde waarden delen. Een leidraad in onze manier van interageren is dan ook van essentieel belang.

Deze waarden zijn :

  • integriteit
  • het streven naar perfectie
  • het gebruik van verantwoorde technologieën.

Onze integriteit wordt verzekerd door een totale transparantie tegenover onze aandeelhouders. Deze integriteit moet elk lid inspireren in zijn relatie met onze klanten en leveranciers maar ook in hun relatie met andere leden van het Axial-netwerk.

Om deze integriteit en haar transparantie te kunnen verzekeren gebeurt de doorlichting door een onafhankelijk extern bureau. Deze doorlichting wordt gevalideerd door een revisor zodat de integriteit en de eerlijkheid naar de buitenwereld toe verzekerd wordt. 

Als dienstverlenend bedrijf moeten we constant streven naar perfectie en innovatie voor onze leden en klanten die ons keer op keer hun auto toevertrouwen en rekenen op een feilloze herstelling.

Het bereiken van deze perfectie komt tot stand doordat alle leden van de keten van het herstelproces efficiënt willen werken. Bovendien willen onze leden deze efficiëntie maximaliseren door een goed beheer van de kosten. Dit is iets dat niet alleen de interne klanten maar ook de externe klanten ten goede komt.

Tot slot blijft Axial Belgium een energieverbruiker en een verbruiker van chemische producten. Wij zetten de leden van ons netwerk aan om producten te gebruiken die minder schadelijk zijn voor het milieu. Daarnaast sporen we ze ook aan om hun afval te recycleren.

Een aantal van onze herstellers beschikt zelfs over zonnepanelen en past innovatieve technieken toe voor sneldrogende verf en vernis.

Gedragscode

De bestuurders en werknemers van AXIAL Belgium moeten :

1.           Alle wetten en toepasselijke regels in ons land naleven, met inbegrip van de internationale wetten en regels die van toepassing zijn op onze activiteiten, zoals die met betrekking tot handelssancties, meldingsverplichtingen, gegevensbescherming en antitrust.

2.           De contracten respecteren die AXIAL Belgium binden aan haar partners. Zich eerlijk en rechtvaardig gedragen tegenover al onze partners. Zich houden aan de nultolerantie ten aanzien van alle vormen van corruptie, afpersing en onderhandeling waarbij persoonlijke belangen in het geding zijn.

3.           Diensten en oplossingen leveren die voldoen aan de specificaties en kwaliteits- en veiligheidscriteria die in de opdrachten of andere documenten met betrekking tot de betrokken diensten en oplossingen zijn gespecificeerd, teneinde te waarborgen dat deze doeltreffend zijn voor het beoogde gebruik.

4.           Ervoor zorgen dat alle handelstransacties op een transparante manier worden uitgevoerd en nauwkeurig worden geregistreerd in de registers en dossiers van AXIAL Belgium.

5.           Zakelijk vermaak, gastvrijheid of geschenken beschouwen als strikt onderdeel van de normale bedrijfspraktijk, gericht op het onderhouden van goede relaties en niet om op enigerlei wijze invloed uit te oefenen op beslissingen met betrekking tot toekomstige zaken.

6.           Elk belangenconflict verklaren in zakelijke relaties. Elk voordelig belang in een bedrijf dat eigendom is van een overheidsambtenaar of een vertegenwoordiger van een politieke partij moet ook worden verklaard. Elke poging om deel te nemen aan het witwassen van geld of handel met voorkennis is ten strengste verboden.

7.          Informatie over de concurrentie alleen gebruiken als deze met legitieme middelen en voor legitieme doeleinden is verkregen, in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en regelgeving.  Nooit informatie over concurrenten, die commercieel gevoelig of vertrouwelijk is en niet in het publieke domein ligt, bekend maken.

8.           De door de partners gevraagde vertrouwelijkheid respecteren. Vertrouwelijke informatie, knowhow en intellectuele eigendom steeds beschermen. Alle informatie die niet tot het publieke domein behoort, wordt als vertrouwelijk beschouwd en mag alleen worden gebruikt voor de beoogde en aangewezen doeleinden. Alle informatie over personen moet worden behandeld met volledige inachtneming van de bescherming van hun privacy en alle toepasselijke wetten en regelgeving.

9.           De wettelijke en contractuele rechten van de werknemers, zowel permanent als tijdelijk,  accepteren en respecteren

10.         De arbeidsvoorwaarden kennen en over kopieën beschikken. Dwangarbeid en geestelijke en lichamelijke dwang, in de vorm van een arbeidscontract, schuldslavernij of andere vormen, is niet aanvaardbaar.

11.         Een totaalpakket aan vergoedingen ontvangen, met inbegrip van salaris, voordelen en betaalde vakantiedagen, dat voldoet aan de wettelijke minimumnormen of deze overtreft. Genieten van de beloningsvoorwaarden die zijn vastgelegd in wettelijk bindende collectieve arbeids-overeenkomsten. Niet méér werken dan de normale uren en overuren die wettelijk zijn toegestaan.  Alle overuren die door werknemers worden gemaakt zijn op vrijwillige basis.

12.         Alle medewerkers met respect en waardigheid behandelen. Geen enkele werknemer mag worden onderworpen aan fysieke, seksuele, psychologische, verbale of andere vormen van pesterijen of intimidatie. Er mag niet worden gediscrimineerd bij de tewerkstelling, met inbegrip van aanwerving, vergoeding, promotie, discipline, ontslag of pensionering. Discriminatie op grond van ras, leeftijd, rol, geslacht, geslachtsidentiteit, huidskleur, etnische afkomst, godsdienst, land van herkomst, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, zwangerschap, personen ten laste, handicap, klasse, vakbondslidmaatschap of politieke overtuiging is verboden.

13.         Een veilige en gezonde werkplek en werkomgeving bevorderen die gericht is op het voorkomen van ongevallen en verwondingen die zich voordoen of voordoen tijdens het werk of als gevolg van de activiteiten van de werkgever. 

14.         De energiedimensie integreren in de diensten en oplossingen die we aan onze partners leveren, waarbij we altijd streven naar een lager verbruik. Onze partners begeleiden in hun zoektocht naar een zo gering mogelijke impact op het milieu.